La Sindicatura

Què és

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears que, d’acord amb la llei, inclou:

  • L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Els consells insulars i les entitats locals radicades a les Illes Balears.
  • La Universitat de les Illes Balears.
  • Qualsevol organisme, ens, entitat, fundació o empresa amb participació majoritària o domini efectiu, directe o indirecte, d’alguna de les entitats esmentades, independentment que es regeixin pel dret públic o privat.

Aquestes funcions s’han de dur a terme sense perjudici de les competències que corresponen al Tribunal de Comptes amb relació a tot el territori de l’Estat.

La Sindicatura depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears, exerceix les seves funcions amb independència plena, i està sotmesa únicament a l’ordenament jurídic.


Òrgans

El Consell

El Consell és l’òrgan superior de la Sindicatura, i està integrat pel síndic major, que el presideix, els síndics i el secretari general, que actua amb veu però sense vot. Les reunions del Consell tenen caràcter reservat, i s’han de dur a terme sempre amb la convocatòria prèvia del síndic major, per iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti de manera raonada algun dels membres.

El síndic major

El síndic major és nomenat pel president de la Comunitat Autònoma, d’entre els síndics elegits pel Parlament, a proposta del Consell de la Sindicatura. Exerceix, entre d’altres, les funcions de representació de la institució davant qualsevol instància o administració, i la direcció superior del personal.

Els síndics

Els síndics són els òrgans unipersonals de la Sindicatura encarregats de dirigir les actuacions de control extern de les àrees que els hagin estat assignades.

El secretari general

El secretari general és l'òrgan encarregat de donar assistència tècnica i administrativa a la resta d'òrgans de la Sindicatura.


                   
 
En l'actualitat els integrants del Consell són:
Síndic major: Hble. Sr. Pere Antoni Mas Cladera
 
Síndic: Hble. Sr. Bernat Salvà Alloza
 
Síndic: Hble. Sr. Jaume Ribas Medina

Secretària general: Il·lma. Sra. Catalina Rotger Fullana
 
 

Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de les Illes Balears a través de la comissió competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts.

Un cop aprovats els informes pel Consell són tramesos al Parlament, que n’ordena la distribució als grups parlamentaris. Els informes es trameten a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per a la seva tramitació, amb la compareixença prèvia dels síndics davant d’aquesta.

Quan siguin requerits per qualssevol dels òrgans del Parlament, els síndics hauran de comparèixer per informar dels assumptes que els sol·licitin.


Consell de la Sindicatura 2003 - 2009

                   
 
 Els integrants del Consell durant aquest periode varen ser:
Síndic major (nomenament BOPIB núm. 169, de 23 de desembre de 2002):
Sr. Pere Antoni Mas Cladera
 
Síndic (nomenament BOPIB núm. 169, de 23 de desembre de 2002):
Sr. Antoni Aguiló i Lluna

Síndic (nomenament BOPIB núm. 169, de 23 de desembre de 2002):
Sr. Antoni Valdevieso Amengual

Secretària general (nomenament BOIB núm. 23 EXT., de 18 de febrer de 2003):
Sra. Isabel M. Serna Benbassat