Informes de fiscalització


  La funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes consisteix en l'examen de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears. Aquesta fiscalització té caràcter extern i permanent. Els resultats d'aquestes actuacions es concreten en l'elaboració d'informes o memòries que es trameten al Parlament de les Illes Balears i als ens fiscalitzats.

  Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat objecte de control, d'acord amb les tècniques i els procediments d'auditoria pública.

  Els informes de fiscalització que elabora la Sindicatura poden ser de caràcter general o específic.

  • Són informes generals els que examinen i comproven els comptes de rendició periòdica obligatòria de les entitats integrants del sector públic de les Illes Balears referits a un exercici econòmic.
  • Són informes específics els que recullen els resultats d'actuacions concretes de fiscalització que es facin sobre entitats, períodes, comptes, operacions, activitats o serveis determinats, inclosos dins l'àmbit d'actuació de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Cercador d'informes


Criteris de cerca
Calendari Esborrar data
 

Informes


 • Informe 150/2018 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2016 novetat
 • Informe 149/2018 de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'Ajuntament de Palma corresponents a l'exercici 2014
 • Informe 148/2018 de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2015
 • Informe 147/2018 dels convenis concertats i dels convenis o contractes formalitzats a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, corresponent a l'exercici 2015
1 2 3 4 5