Informes de fiscalització


  La funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes consisteix en l'examen de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears. Aquesta fiscalització té caràcter extern i permanent. Els resultats d'aquestes actuacions es concreten en l'elaboració d'informes o memòries que es trameten al Parlament de les Illes Balears i als ens fiscalitzats.

  Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat objecte de control, d'acord amb les tècniques i els procediments d'auditoria pública.

  Els informes de fiscalització que elabora la Sindicatura poden ser de caràcter general o específic.

  • Són informes generals els que examinen i comproven els comptes de rendició periòdica obligatòria de les entitats integrants del sector públic de les Illes Balears referits a un exercici econòmic.
  • Són informes específics els que recullen els resultats d'actuacions concretes de fiscalització que es facin sobre entitats, períodes, comptes, operacions, activitats o serveis determinats, inclosos dins l'àmbit d'actuació de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Cercador d'informes


Criteris de cerca
Calendari Esborrar data
 

Informes


 • Informe 203/2022 sobre el compliment de la legalitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l’exercici 2020
 • Informe 202/2022 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2019
 • Informe 201/2022 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020
 • Informe 200/2022 dels comptes anuals de la Fundació Mallorca Turisme corresponent a l'exercici 2019