Presentació

Benvingut al portal web de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, on trobareu informació sobre aquesta institució dedicada al control extern de la gestió economicofinancera del sector públic de les Illes Balears.

L'Estatut d'autonomia inclou la Sindicatura com a òrgan de control dels poders de la Comunitat Autònoma, i li atribueix la funció de fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears; aquesta menció estatutària reforça la posició i significació de la Sindicatura entre les institucions autonòmiques.

De la mateixa manera que succeeix en els òrgans semblants de tot arreu, la Sindicatura es configura com a òrgan tècnic, dotat d'autonomia funcional, que ha de desenvolupar la seva tasca sota les premisses d'independència, objectivitat i professionalitat.

La finalitat de la funció fiscalitzadora és l'assoliment d'una millor administració dels fons públics, per tal d'aconseguir que els seus gestors els utilitzin d'acord amb els principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia. Així, el paper de la Sindicatura -sense oblidar el del Tribunal de Comptes en l'àmbit estatal- té relació directa amb la consolidació de l'estat democràtic de dret a què es refereix la Constitució espanyola, alhora que és peça important, també, per culminar el procés de desenvolupament institucional propi de la nostra Comunitat Autònoma.

El resultat dels treballs de la Sindicatura s'ha de trametre al Parlament de les Illes Balears i als subjectes fiscalitzats (Govern autonòmic, consells insulars, ajuntaments i d'altres ens públics), amb la finalitat que, un cop vist el contingut dels informes i memòries, es puguin adoptar les mesures oportunes. Així mateix, és necessari que la ciutadania hi tingui accés i en pugui prendre coneixement, com a forma de participació democràtica i, en definitiva, pel fet de ser els destinataris últims dels serveis i de les prestacions públiques. No hi ha dubte que saber com s'han invertit els tributs recaptats i la resta d'ingressos públics és un dret de primera categoria per als ciutadans en un estat modern i avançat.

En aquesta dinàmica de donar a conèixer la institució i els seus treballs és important la utilització de les noves tecnologies. En particular, el portal que ara presentam, pot contribuir a la transparència que ha de regir el comportament de totes les institucions públiques alhora que permet l'accés directe i senzill als seus continguts

El portal web que ara visitau ofereix informació sobre la Sindicatura (estructura, funcions, normativa, personal...) i també sobre el treball que desenvolupa (programes anuals d'actuacions, informes i memòries...), mitjançant una presentació àgil i dinàmica que facilita la recerca i és accessible per a tothom.

Esperam, doncs, que es compleixin aquests objectius i amb aquesta finalitat actualitzarem i modificarem la informació, tot utilitzant els mitjans tècnics adients.

Salutacions cordials.

Joan Rosselló Villalonga
Síndic major