Notícies


El síndic major assisteix a la reunió de la Comissió de Coordinació Tribunal de Comptes-OCEx per a l’Impuls de l’Administració Electrònica

Palma, dijous 20 d'abril de 2023

S'hi varen tractar les previsions de futur i els avenços aconseguits fins ara amb el desenvolupament de les eines FISCALICEx i FISCONEx.

Joan Rosselló Villalonga, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, va assistir ahir, 18 d'abril, a Madrid a la reunió de la Comissió de Coordinació Tribunal de Comptes-OCEx per a l'Impuls de l'Administració Electrònica, que va presidir M. Dolores Genaro Moya, consellera i presidenta de la Secció de Fiscalització del Tribunal de Comptes.

La reunió es va dur a terme un cop signats sengles convenis de col·laboració per impulsar aquestes eines informàtiques amb la finalitat de consolidar la cooperació de les institucions que participen en aquesta Comissió per adaptar les esmentades eines a les necessitats que tenen les institucions fiscalitzadores.

Recordem que FISCALICEx, l'eina de gestió d'auditoria de les institucions de control extern, és el resultat de les tasques que fins ara han realitzat el Tribunal de Comptes i els OCEx des que al 2021 varen optar per desenvolupar una eina que s'adaptàs a les necessitats que tenen i que ha d'abastar el procés de gestió i tramitació de les fiscalitzacions i els requisits d'interoperabilitat i seguretat informàtica.

Respecte de FISCONEx, el projecte de remissió i fiscalització de la contractació s'adreça a aconseguir més eficiència en la remissió dels contractes del sector públic estatal i autonòmic mitjançant l'automatització del procés i la interconnexió amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Aquesta eina ha de servir de suport per fiscalitzar la contractació del conjunt del sector públic a través de l'anàlisi de dades i la informació disponible en l'esmentada plataforma.

Durant la reunió també es varen tractar possibles iniciatives per desenvolupar respecte de la formació en l'àmbit d'actuació de les institucions de control extern.