Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020

Palma, dijous 22 de desembre de 2022

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears lliura al Parlament l'Informe 214/2022 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020, que el Consell de la Sindicatura de Comptes va aprovar dia 22 de desembre de 2022.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que la Sindicatura de Comptes ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part la Universitat de les Illes Balears.

Aquest Informe inclou una fiscalització financera i de compliment de la legalitat i, així mateix, analitza, amb un nivell de seguretat limitada, la contractació de la Universitat, de la qual s'expressa una conclusió pel que fa al compliment de la legalitat.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme la Sindicatura, la seva opinió respecte dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2020 és favorable amb excepcions, cosa que significa que, llevat dels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments i llevat de les excepcions que es descriuen en l'Informe, els comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual tancat en aquesta mateixa data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera pública que resulta aplicable i, en particular, de conformitat amb els principis i els criteris comptables i pressupostaris que conté.

De les entitats dependents -Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears-, se'n fan una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals, i s'exposen les operacions realitzades entre aquestes entitats i la Universitat de les Illes Balears.

Pel que fa a la contractació, d'un total de 70 contractes no menors, dels quals ha informat la Universitat de les Illes Balears, se n'han revisat 14, per un import total de 6.808 milers d'euros, els quals representen el 82,4 % de l'import d'adjudicació de l'exercici 2020. D'altra banda, dels 6.758 contractes menors adjudicats durant l'exercici 2020, se n'han revisat 10, per un import total de 56 milers d'euros (IVA exclòs). També s'ha revisat la justificació de l'adjudicació de tres contractes pel procediment negociat sense publicitat. Pel que fa a la Fundació Universitat-Empresa, dels 59 contractes amb adjudicació directa de l'exercici 2020, se n'han revisat 9, per un import total de 46 milers d'euros (IVA exclòs). A més, s'ha revisat l'objecte de 8 contractes adjudicats directament en aplicació de l'excepció al límit previst en l'art. 118 de la Llei de contractes del sector públic, que s'estableix en la disposició addicional cinquanta-quatrena d'aquesta Llei.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté un total de 39 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de l'entitat fiscalitzada: 1 de caràcter general en l'apartat introductori; 4 pel que fa a l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i la sostenibilitat financera; 24 en l'apartat de la Universitat de les Illes Balears; 3 en el d'entitats dependents i vinculades, i 7 en l'apartat de contractació.

També s'ha inclòs en l'Informe una sèrie d'annexos, a més de les al·legacions que ha formulat la Universitat a l'Informe provisional que al seu moment ja va emetre la Sindicatura de Comptes.

Podeu consultar l'Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 214/2022.