Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe sobre el control intern del sector públic local de les Illes Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2019

Palma, dimarts 5 d'octubre de 2021

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears lliura al Parlament l'Informe 194/2021, un informe de caràcter específic sobre el control intern del sector públic local de les Illes Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2019, que el Consell de la Sindicatura va aprovar en la sessió de dia 30 de setembre de 2021, examinades les al·legacions que els ajuntaments d'Algaida i de Palma havien presentat.

Integren l'àmbit subjectiu d'aquest Informe les 73 entitats locals principals (entre ajuntaments, entitat local menor i mancomunitats). Quant a les parts específiques de la fiscalització, formen la mostra d'entitats locals els municipis amb població superior a 25.000 habitants.

De les vint-i-tres conclusions d'aquest Informe cal destacar que: el 8,2 % dels òrgans interventors de les entitats locals no va complir, abans de la data de tancament de l'informe, 31 de desembre de 2020, l'obligació de trametre la informació corresponent a l'exercici 2019, a més, el 19,2 % no va complir en termini aquesta obligació; un 48,5 % de les entitats locals no disposa d'una persona amb habilitació de caràcter nacional que ocupi el lloc de la Intervenció; el personal de les unitats d'Intervenció de les entitats locals ha de controlar de mitjana 5,5 milions d'euros de pressupost inicial de 2019, encara que l'Ajuntament de Palma destaca amb una ràtio de 57,6 milions d'euros; la majoria d'acords adoptats en contra d'una objecció de l'òrgan interventor i d'expedients amb omissió de fiscalització prèvia són relatius a la contractació; un 63,9 % de les entitats locals de les Illes Balears amb pressupost limitador ha aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), i s'han aprovat 530 expedients de REC per un import total de 27,5 milions d'euros.

Les setze recomanacions de l'Informe versen sobre el sistema de control intern, l'entorn de control, l'avaluació de riscs, les activitats de control, la informació i la comunicació, la supervisió i el seguiment, així com respecte a la tramitació de procediments de REC.

Podeu consultar l'Informe sobre el control intern del sector públic local de les Illes Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2019 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 194/2021.