Notícies


La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament l’Informe 193/2021 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2017-2018

Palma, dilluns 4 d'octubre de 2021

Es tracta d'una fiscalització de compliment de la legalitat amb un nivell de seguretat limitada.

El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) presenta al Parlament l'Informe 193/2021 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2017-2018, que va aprovar dia 30 de setembre de 2021.

Es tracta d'un informe de caràcter específic mitjançant el qual la Sindicatura emet unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada, respecte de la fiscalització de compliment de la legalitat que ha dut a terme per comprovar si l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut de les Illes Balears, l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i les entitats del sector públic instrumental de la CAIB compleixen les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables en relació amb les subvencions atorgades i els contractes formalitzats o adjudicats durant els exercicis esmentats. La dita fiscalització se circumscriu únicament a les mostres d'expedients seleccionats i als procediments descrits en l'Informe.

L'abast de la fiscalització comprèn la revisió de les subvencions directes i amb convocatòria que han atorgat l'Administració general de la CAIB i les entitats del sector públic instrumental de la CAIB, així com els contractes, inclosos els menors, que l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut, l'ATIB i les entitats del sector públic instrumental de la CAIB han adjudicat al 2017 i al 2018.

Com a resultat de la fiscalització que ha dut a terme, la conclusió de l'SCIB és que tant l'activitat subvencionadora de l'Administració general de la CAIB i de les entitats del sector públic instrumental de la CAIB com l'activitat contractual de la CAIB, del Servei de Salut, de l'ATIB i de les entitats del sector públic instrumental de la CAIB que ha revisat, s'han desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable, excepte per les incidències més significatives que es descriuen en l'Informe i d'acord amb l'abast assenyalat.

En destaquen, pel que fa a l'Institut d'Estudis Baleàrics, les incidències posades de manifest, que evidencien greus deficiències en la gestió de l'activitat subvencionadora amb convocatòria.

A part de les limitacions de l'abast i de les incidències més significatives, cal ressaltar les incidències detallades en cadascun dels apartats de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

A més, l'Informe conté un total de 19 recomanacions relacionades amb la gestió de les subvencions, de les quals 7 són relatives a la gestió de les subvencions de l'Administració general de la CAIB i 12, a la gestió de les subvencions del sector públic instrumental de la CAIB. Pel que fa a les recomanacions relacionades amb els procediments de contractació: 12 corresponen a l'Administració general de la CAIB; 13, al Servei de Salut; 6, a l'ATIB, i 13, a les entitats del sector públic instrumental de la CAIB. Així mateix, inclou les al·legacions que han formulat les entitats fiscalitzades a l'Informe provisional que l'SCIB va emetre al seu moment.

Podeu consultar l'Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2017-2018 al portal web de la Sindicatura, amb el número 193/2021.