Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe del Compte general de l’Ajuntament d’Eivissa corresponent a l’exercici 2017

Palma, dijous 16 de setembre de 2021

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 191/2021 del Compte general de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017, del qual, dia 8 de setembre, el Consell de la Sindicatura va tenir coneixement que no s'havien rebut al·legacions a l'Informe provisional, per la qual cosa esdevingué definitiu, de conformitat amb l'article 30.g del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Es tracta d'un informe de caràcter general, no necessàriament anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part l'Ajuntament d'Eivissa.

L'àmbit subjectiu de l'Informe és l'Ajuntament d'Eivissa i les seves entitats dependents, i la fiscalització ha abastat el Compte general de l'Ajuntament, que inclou els comptes anuals de l'Ajuntament, els organismes autònoms, la societat mercantil, la fundació dependent i el consorci adscrit corresponents a l'exercici 2017.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme, l'opinió de la Sindicatura, respecte dels comptes anuals de l'Ajuntament d'Eivissa corresponents a l'exercici 2017, és favorable amb excepcions, cosa que significa que, excepte pels efectes dels ajusts que es podrien haver considerat necessaris si no s'haguessin tingut determinades limitacions de l'abast del treball i excepte per l'efecte de les excepcions indicades en l'apartat d'opinió financera i de la legalitat de l'Informe, aquests comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel de la liquidació del pressupost, del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2017, així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera i els principis i els criteris comptables aplicables.

Aquesta opinió no inclou els comptes anuals dels organismes autònoms, la societat mercantil, la fundació dependent i el consorci adscrit, atès que l'abast limitat de la fiscalització no permet formar-se una opinió respecte d'aquestes entitats. No obstant això, en l'Informe s'exposen, si escau, les incidències detectades en la realització del treball de fiscalització sobre aquestes entitats.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe inclou vint-i-vuit recomanacions a les entitats de l'àmbit subjectiu encaminades a millorar-ne la gestió econòmica financera: dotze de caràcter general a l'Ajuntament d'Eivissa i setze de caràcter específic, de les quals deu són a l'Ajuntament i sis, a les entitats dependents i vinculades.

També s'hi inclouen com a apèndix els estats consolidats, les observacions addicionals sobre l'Administració general de l'Ajuntament i sobre les entitats dependents i vinculades, i s'acompanya l'Informe amb els annexos, que contenen el marc normatiu i set fitxes individualitzades que corresponen a cada una de les entitats, amb les dades més rellevants.

Podeu consultar l'Informe del Compte general de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017 al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, amb el número 191/2021.