Notícies


El Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes promouen la coordinació i la col·laboració per reforçar el control de la gestió pública

Palma, divendres 9 de juliol de 2021

  • A la reunió es varen abordar les actuacions que es duen a terme en execució dels programes de fiscalitzacions per a 2021 i l'estat de situació de la coordinació entre les Institucions de Control Extern.
  • La fiscalització de l'actuació pública en la gestió de la COVID-19 i de les mesures adoptades per pal·liar-ne els efectes sanitaris, econòmics i socials constitueixen àrees prioritàries dels programes de fiscalització.
  • Varen destacar el caràcter tècnic de les actuacions fiscalitzadores i el valor que aporta en el seu desenvolupament l'aplicació de les tecnologies de la informació, i es va ressaltar la importància de la coordinació i la col·laboració per afavorir l'eficàcia i ampliar l'abast del control.

 Ahir dematí va tenir lloc, a la seu del Tribunal de Comptes, la reunió semestral de la Comissió de Coordinació dels Presidents del Tribunal de Comptes i dels Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes (OCEx).

Durant aquesta trobada, que va encapçalar la presidenta del Tribunal de Comptes, els responsables de les Institucions de Control Extern (ICEx) varen abordar diverses qüestions d'interès comú relatives al control de l'activitat econòmica financera del sector públic espanyol.

Entre altres aspectes, es varen analitzar les actuacions que contenen els programes de fiscalitzacions de l'any 2021 del Tribunal de Comptes i dels OCEx a fi d'afavorir la coordinació. En els esmentats programes ocupa un lloc rellevant el control dels fons públics destinats a la lluita contra la COVID-19 i de les mesures dirigides a pal·liar els efectes sanitaris, econòmics i socials derivats de la pandèmia, que es prolongaran en el temps, la qual cosa farà necessari persistir en el seu control en successius exercicis; especial interès revesteixen a aquest efecte les àrees de contractació, transferències, subvencions i ajuts públics. Els presidents varen assenyalar que aquestes fiscalitzacions han d'oferir els resultats de manera oportuna, amb la finalitat de promoure la rendició de comptes de la gestió d'aquests fons i posar en coneixement dels gestors públics les debilitats i les millores observades, cosa que contribuirà a enfortir la gestió del sector públic.

Es va manifestar, així mateix, l'impacte que tindrà en l'àmbit de l'actuació fiscalitzadora de les ICEx la important mobilització dels fons europeus Next Generation UE, que es faran efectius a través de l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència en el període 2021-2026.

Es va destacar que, en el context de la pandèmia, l'exercici del control que duen a terme les institucions fiscalitzadores adquireix una rellevància fins i tot més gran per assegurar la integritat dels fons públics i la seva transparència, atesa la forta implicació de les Administracions públiques en la seva gestió i el gran impacte que representa en la despesa pública, i en la mesura que el control desenvolupat amb professionalitat i independència constitueix un dels pilars fonamentals sobre el qual s'assenten els estats democràtics.

Les ICEx continuen apostant decididament per l'aplicació de les noves tecnologies en els procediments fiscalitzadors, cosa que permet utilitzar grans quantitats de dades mitjançant tractaments electrònics per reduir, així, els terminis d'execució, i facilita treballar en entorns virtuals i remots.

La coordinació i la col·laboració entre les ICEx esdevenen essencials per mantenir l'avenç continu en controls més homogenis, eficaços i eficients; en la posada en comú de programes, procediments, tècniques i eines de fiscalització; en l'impuls de la rendició de comptes de les entitats públiques; en el desenvolupament de fiscalitzacions coordinades; i en la promoció compartida de la formació del seu personal, per evitar la duplicitat d'actuacions i aprofitar les respectives sinergies i els resultats del control que du a terme cadascuna de les institucions.