Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2018

Palma, dimarts 16 de febrer de 2021

L'Informe ofereix una visió de la informació que la Sindicatura ha integrat sobre els comptes que han retut les entitats locals.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 186/2021 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2018, que, dia 10 de febrer de 2021, el Consell de l'SCIB va aprovar.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual formen part les entitats locals.

Aquest Informe consisteix en una revisió limitada i formal de la rendició de comptes de les corporacions locals i els altres organismes, empreses i entitats que integren el sector públic local balear, i té l'objectiu de mostrar la informació consolidada del contingut dels comptes retuts. Cal fer palès que no es tracta, en cap cas, d'un informe de fiscalització dels comptes generals de les entitats locals considerats particularment.

Integra l'àmbit subjectiu d'aquest Informe un total de 155 entitats, entre municipis, mancomunitats, entitat local menor i entitats dependents. El seu àmbit temporal és l'exercici 2018, tot i que, a la data de tancament de l'Informe, 11 ajuntaments, 1 mancomunitat i 7 entitats dependents no havien retut els comptes; 3 ajuntaments i 2 entitats dependents no havien tramès la relació de contractes, i 6 ajuntaments, 1 mancomunitat i 5 entitats dependents no havien enviat la relació de convenis.

De l'anàlisi realitzada s'han extret 33 conclusions: 1 sobre l'àmbit subjectiu, 6 sobre la rendició i l'aprovació dels comptes generals, 7 sobre els estats comptables consolidats, 2 sobre la situació econòmica patrimonial consolidada, 4 sobre la liquidació del pressupost consolidada, 4 sobre altres aspectes significatius de les dades consolidades, 6 sobre les relacions de contractes i 3 sobre les relacions de convenis. A més, s'ha calculat un indicador sintètic, que integra ponderadament el resultat de determinats indicadors i amb el qual s'ha elaborat una relació dels ajuntaments que té per finalitat permetre a les entitats locals veure com es troben posicionades en comparació de la resta i, en el seu cas, servir per detectar els aspectes més febles a fi de poder actuar per millorar-los.

L'Informe també conté un total de 16 recomanacions i s'hi adjunten, com a annexos, l'anàlisi dels estats comptables consolidats, l'anàlisi de les relacions de contractes i de convenis, el detall de l'àmbit subjectiu de l'Informe, la rendició de comptes, els estats comptables consolidats i 136 fitxes individualitzades de les entitats amb les dades més rellevants, a més de les al·legacions que va formular a l'Informe provisional l'Ajuntament de Palma.

Podeu consultar l'Informe sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2018 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 186/2021.