Notícies


La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament l’Informe 184/2021 sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2019-2020

Palma, dijous 11 de febrer de 2021

Es tracta d'una fiscalització de compliment de legalitat amb un nivell de seguretat limitada sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2019-2020.

El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) presenta al Parlament l'Informe 184/2021 sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2019-2020, que va aprovar dia 10 de febrer de 2021.

Es tracta d'un informe de caràcter específic mitjançant el qual la Sindicatura emet unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada, del compliment de legalitat sobre la gestió dels concerts educatius i la gratuïtat de l'ensenyament als centres privats concertats més grans de les Illes Balears i als centres dels quals la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca ha informat a l'SCIB d'alguna denúncia en matèria de gratuïtat de l'ensenyament, pel que fa al curs escolar 2019-2020.

L'SCIB ja va realitzar un Informe sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2010-2011 (Informe 80/2012). Deu anys després d'aquesta fiscalització, se n'ha dut a terme una de nova a fi d'aprofundir en alguns dels aspectes que no varen ser tractats en el primer Informe i a fi de comprovar si se n'han atès les recomanacions en matèria de garantia de la gratuïtat de l'ensenyament.

L'àmbit subjectiu d'aquest Informe és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), en particular, la conselleria responsable en matèria d'ensenyament. L'objecte de la fiscalització són els concerts educatius amb escoles privades per a l'ensenyança obligatòria durant el curs escolar 2019-2020.

La conclusió de l'SCIB és que, excepte pels possibles efectes de les limitacions de l'abast que es recullen en l'Informe i tret de les incidències que s'han posat de manifest com a resultat del treball efectuat, l'activitat de la CAIB en matèria de concerts educatius s'ha realitzat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable. Tot i això, s'ha constatat que les recomanacions que es varen incorporar a l'Informe 80/2012 han tingut un seguiment molt poc significatiu.

Els òrgans responsables de la CAIB han d'adoptar les mesures correctores de les incidències detectades, tant en l'àmbit del control intern de la CAIB com les observades en els expedients dels centres concertats de la mostra seleccionada, i també han de tenir en compte un total de set recomanacions per millorar la gestió econòmica, financera i pressupostària. Així mateix, l'Informe inclou nou annexos, entre els quals figuren les quatre respostes dels centres concertats que varen entrar en la mostra. A més, s'hi incorporen les al•legacions que hi va formular la CAIB.

Podeu consultar l'Informe sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2019-2020 al portal web de la Sindicatura, amb el número 184/2021.