Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 25 de setembre de 2019

El dia 24 de setembre va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, i la secretària general, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Informe 159/2018 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016
  • Informe 158/2018 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2016
  • Memòria anual i informació sobre la liquidació dels pressuposts corresponents a l'exercici 2016
  • Informe 160/2019 del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2014