Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe del Compte general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l’exercici 2014

Palma, dimecres 26 de juny de 2019

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 161/2019 del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014, que, dia 22 de maig, el Consell de l'SCIB va aprovar.

Es tracta d'un informe de caràcter general, no necessàriament anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

L'àmbit subjectiu de l'Informe és l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i les seves entitats dependents, i la fiscalització ha abastat el Compte general de l'Ajuntament i els comptes anuals de la fundació i del consorci dependent corresponents a l'exercici 2014, així com les subvencions concedides i els contractes executats durant aquest exercici.

Com a resultat de la fiscalització que ha realitzat, l'opinió de la Sindicatura, respecte dels comptes anuals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponents a l'exercici 2014, és favorable amb excepcions, cosa que significa que, excepte pels efectes dels ajusts que es podrien haver considerat necessaris si no s'haguessin tingut determinades limitacions de l'abast del treball i excepte per l'efecte de les excepcions indicades en l'apartat d'opinió financera i de legalitat de l'Informe, aquests comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel de la liquidació del pressupost, del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2014, així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable i amb els principis i els criteris comptables aplicables.

Aquesta opinió no inclou els comptes anuals dels organismes autònoms, la fundació i el consorci dependents, atès que per a aquestes entitats l'abast limitat de la fiscalització no permet la formació d'una opinió. No obstant això, en l'Informe s'exposen, si escau, les incidències detectades en la realització del treball de fiscalització sobre aquestes entitats.

També, com a resultat de la fiscalització d'una mostra d'expedients, s'inclouen les conclusions del compliment de legalitat en matèria de subvencions i de contractació en què s'indiquen les excepcions significatives al principi de legalitat detectades en els expedients analitzats.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe inclou 53 recomanacions a les entitats de l'àmbit subjectiu encaminades a millorar la gestió: 2 en l'apartat introductori, 20 en el d'Administració general de l'Ajuntament, 5 en el d'entitats dependents, 13 en el de subvencions i 13 en el de contractes.

També inclou tres estats consolidats, i s'acompanya l'Informe amb els annexos, que contenen vint-i-cinc quadres i quatre fitxes individualitzades que corresponen a cada una de les entitats analitzades, amb les dades més rellevants. A més, s'hi afegeixen les al·legacions que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i un exbatle varen formular a l'informe provisional.

Podeu consultar l'Informe del Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 161/2019.