Notícies


Les institucions de control extern adopten noves iniciatives de millora de la plataforma de rendició de comptes de les entitats locals

Palma, divendres 7 de juny de 2019

Alacant, 7 de juny de 2019. La Comissió de la Plataforma de rendició de comptes de les entitats locals, en què participen el Tribunal de Comptes i la majoria dels Òrgans de Control Extern de les comunitats autònomes (OCEX), ha fet una reunió a Alacant, organitzada per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i presidida pel conseller del Departament d'Entitats Locals de la Secció de Fiscalització del Tribunal de Comptes, en la qual s'han analitzat les iniciatives que estan en marxa i les que s'abordaran en el futur per millorar l'esmentada Plataforma de rendició de comptes.

En el decurs de la reunió s'han presentat les principals actuacions dutes a terme als darrers mesos a la Plataforma, així com al Portal de Rendició de Comptes (www.rendiciondecuentas.es>), instrument que proporciona a la ciutadania més transparència dels comptes i de la gestió de les entitats locals.

Entre les iniciatives en curs es troben les relatives a futurs desenvolupaments tècnics de la Plataforma, com la realització de notificacions telemàtiques, l'ús de la firma electrònica i, en general, els avenços derivats de la implantació de l'administració electrònica a Espanya.

També s'ha abordat la futura implantació, a la Plataforma de rendició de comptes, d'un mòdul específic en matèria de control intern, que s'adaptarà a les novetats produïdes en aquest àmbit, com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

D'aquestes destaquen les relatives a més informació sobre l'estructura de l'òrgan d'intervenció i el sistema de control intern de les entitats locals; els resultats derivats de les seves actuacions de control, tant de fiscalització prèvia com de control financer, i la comunicació al Tribunal de Comptes de fets constitutius de presumptes responsabilitats comptables.

Finalment, s'han analitzat pròximes millores en matèria de rendició de comptes, de remissió de la informació obligatòria en matèria de contractació de les entitats locals i d'explotació de la informació disponible a la Plataforma de rendició de comptes.