Notícies


Les institucions de control extern adopten noves propostes de col·laboració per reforçar el control del sector públic

Palma, dimarts 4 de juny de 2019

Durant la reunió, els presidents posaren en comú els programes de fiscalització de 2019; planificacions que inclouen fiscalitzacions sobre les principals àrees de risc, orientades a àmbits amb les majors volums d'ingressos i despeses públics i a aquells en què es produeixen els principals incompliments.

Les institucions fiscalitzadores opten per potenciar les fiscalitzacions operatives, amb relació a les grans polítiques públiques: objectius de desenvolupament sostenible, contractació i subvencions, entre d'altres.

Al llarg d'aquesta jornada de treball, els presidents han tornat a mostrar la preocupació pels nivells de rendició de comptes de les entitats públiques i insisteixen en la necessitat que s'adoptin mesures per activar-la. L'objectiu d'arribar a la plena rendició és una prioritat per a les institucions fiscalitzadores.

En el seu compromís per continuar maximitzant l'eficiència del control, i davant el paper que en aquest sentit juguen les TIC, els responsables de les institucions abordaren la implantació i la millora d'eines electròniques que permetin agilitar els procediments fiscalitzadors sobre les entitats del sector públic.

Saragossa, 4 de juny de 2019. Els presidents del Tribunal de Comptes i dels òrgans de control extern de les comunitats autònomes es reuniren a Saragossa en el marc de la Comissió de Coordinació que tenen constituïda per impulsar la col·laboració.

Durant aquesta jornada de treball, s'abordaren diversos temes d'interès comú. Entre aquests, els programes de fiscalització per a 2019 de les diferents institucions de control. Aquests programes recullen fiscalitzacions relatives a les principals àrees de risc, orientades a àmbits amb els majors volums d'ingressos i despeses públics i a aquells en què es produeixen els principals incompliments, així com a actuacions econòmiques financeres de rellevància i actualitat. S'opta, igualment, per potenciar les fiscalitzacions operatives, fonamentalment, en relació amb les grans polítiques públiques, entre les quals, els objectius de desenvolupament sostenible, la contractació i les subvencions, i es posa també especial atenció en el seguiment de recomanacions.

Els màxims responsables de les institucions de control extern repassaren la situació en què es troben les fiscalitzacions que duen a terme de manera coordinada, tant en l'àmbit autonòmic com local. En el primer, es refereixen als processos de reestructuració del sector públic autonòmic, l'aplicació de la Llei de dependència i la implantació de la comptabilitat analítica a les universitats; i, en l'àmbit local, se centren en les actuacions que han dut a terme els ajuntaments en matèria mediambiental, i en els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit que han aprovat les entitats locals en l'exercici 2018. Tot això, des de la convicció que les actuacions compartides potencien l'abast del control a nivell global.

Els presidents han tornat a mostrar la seva preocupació pels nivells de rendició de comptes de les entitats públiques i insisteixen en la necessitat que s'adoptin mesures per activar-la. L'objectiu d'arribar a una plena rendició de comptes és una prioritat per a les institucions fiscalitzadores.