Notícies


La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears organitza un curs sobre la Llei de contractes del sector públic

Palma, dijous 7 de febrer de 2019

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha organitzat un curs sobre la nova llei de contractes, que va entrar en vigor, amb les excepcions que s'hi indiquen, el 9 de març de 2018.

El curs, els ponents del qual són José Miguel Carbonero i Teresa Moreo Marroig, es durà a terme a la seu de l'SCIB els dies 18 i 25 de febrer, de 9 a 14 hores.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, deroga la disposició anterior i actualitza el dret espanyol d'acord amb la normativa europea que li serveix de fonament.

Amb aquesta reforma, i conforme al títol de la Llei, s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyola les darreres disposicions comunitàries, en les quals, segons el preàmbul de la Llei, «la contractació pública exerceix un paper clau, atès que es configura com un dels instruments basats en el mercat interior que s'han d'utilitzar per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, garantint al mateix temps un ús amb més racionalitat econòmica dels fons públics».

En aquest context, la Sindicatura de Comptes va considerar necessari ampliar la formació del seu personal amb els continguts de la nova Llei de contractes del sector públic, amb un curs que versarà sobre els eixos de la reforma de l'esmentada Llei i el contingut del qual es reprodueix a continuació.

Programa

Primera jornada. 18 de febrer de 2019 (de 9 a 14 hores) Ponent: José Miguel Carbonero

 • Línies mestres de la contractació pública actual. Llei de contractes del sector públic 2017 i principis generals. Normes específiques per a la contractació d'ens locals.
 • Obligació de planificar i programar. Objecte. Divisió en lots. Termini dels contractes.
 • Plataforma de contractació. ROLECSP: funcions i obligació d'inscripció. Perfil de contractant. Actes i documents que s'han de publicar.
 • Novetats en els procediments d'adjudicació. Procediment simplificat i abreviat. Els contractes menors: reforma i contrareforma.
 • Mesa de contractació: composició i funcions. Temeritat. Adjudicació. Desistiment o renúncia.
 • Criteris d'adjudicació: regles i requisits per al seu establiment i aplicació. Proposicions dels interessats. Informes tècnics de valoració. La qualitat com a objectiu permanent en la prestació dels serveis.

Segona jornada. 25 de febrer de 2019 (de 9 a 14 hores) Ponent: Teresa Moreo Marroig

 • Novetats en l'àmbit subjectiu de la LCSP. Aplicació de la LCSP als ens instrumentals. Les relacions entre poders adjudicadors al marge de la LCSP: convenis i encàrrecs a mitjans propis.
 • Consultes preliminars. Definició de l'objecte del contracte. Principals novetats quant a tipus de contractes i els contractes mixtos.
 • Pressupost base de licitació: costos directes i costos indirectes. Valor estimat: mètode per calcular-lo. Unitat funcional operativa i unitat funcional orgànica. Fraccionament il·lícit. Preu. Particularitats de la contractació a preus unitaris: pressupostació dels contractes.
 • Contractació estratègica. Condicions especials d'execució. Obligacions contractuals de caràcter essencial. Els contractes de serveis a les persones i la seva exclusió de la Llei de contractes. La col·laboració del tercer sector social en la prestació de serveis socials. Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la CAIB, i la seva aplicació pràctica.
 • Responsabilitat de l'Administració en la bona execució dels contractes. El responsable del contracte. Penalitats. Subcontractació. Pagament del preu. Pagament directe al sotscontractista.
 • Modificació del contracte. Alteracions que no necessiten l'aprovació d'un modificat en obres, serveis i subministraments.