Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l’exercici 2016

Palma, dijous 24 de gener de 2019

L'Informe inclou dades de les 67 entitats locals que varen trametre la informació.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 158/2018 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2016, que, dia 21 de desembre, el Consell de l'SCIB va aprovar.

Es tracta d'un informe de caràcter específic, d'acord amb l'article 27 del Reglament de règim interior de la Sindicatura, que s'ha duit a terme coordinadament amb el Tribunal de Comptes i la resta d'òrgans de control extern autonòmics.

Integren l'àmbit subjectiu d'aquest Informe les 76 entitats locals principals (entre consells insulars, ajuntaments, entitat local menor i mancomunitats). En la part específica de la fiscalització, la mostra d'entitats locals està formada pels consells insulars i els ajuntaments de municipis amb població superior a 25.000 habitants.

De les conclusions d'aquest Informe cal destacar que: a 31 de desembre de 2017, els òrgans interventors de les entitats locals que varen complir l'obligació de trametre la informació de l'exercici 2016 representen el 88,2 %, no obstant això, els òrgans interventors que varen complir en termini aquesta obligació només són el 48,7 %; el 53,7 % va presentar un certificat negatiu; un 49,2 % de les entitats locals no disposa d'una persona que tingui habilitació de caràcter nacional i que ocupi el lloc de la Intervenció; el personal de les unitats d'Intervenció de les entitats locals ha de controlar, de mitjana, més de 9 milions d'euros de pressupost inicial de 2016, encara que l'Ajuntament de Palma destaca amb una ràtio de 93 milions d'euros; els òrgans de govern dels ajuntaments són els que adopten més resolucions amb l'informe desfavorable de l'òrgan interventor, i la majoria d'acords adoptats en contra d'una objecció de l'òrgan interventor i d'expedients amb omissió de fiscalització prèvia són relatius a expedients de contractació.

Les recomanacions de l'Informe versen sobre el sistema de control intern, l'entorn de control, l'avaluació de riscs, les activitats de control, la informació i la comunicació, així com la supervisió i el seguiment.

L'Informe també inclou annexos amb els quadres que contenen les dades estudiades, a més de les al·legacions que va formular l'Ajuntament de Palma a l'informe provisional.

Podeu consultar l'Informe sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2016 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 158/2018.