Notícies


La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament l’Informe 157/2018 sobre els processos d’extinció d’entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental

Palma, dimarts 22 de gener de 2019

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) presenta al Parlament l'Informe 157/2018 sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental, que el Consell va aprovar en la sessió del 21 de desembre de 2018.

La iniciativa del procediment de fiscalització prové del Tribunal de Comptes, que va proposar a l'SCIB, i a la resta d'òrgans de control extern, elaborar un informe específic sobre els efectes de la reestructuració del sector públic empresarial i institucional en les comunitats autònomes durant el període 2010-2016. L'informe es va incorporar al Programa d'actuacions de l'SCIB per als anys 2017 i 2018.

Aquesta fiscalització té un caràcter mixt, ja que abasta tant l'anàlisi del compliment de la normativa aplicable als processos d'extinció de les entitats dependents del sector públic autonòmic com la verificació de la consecució efectiva dels objectius establerts en els projectes de reestructuració i reordenació del sector públic instrumental aprovats pel Govern de la Comunitat Autònoma, en particular pel que fa a la despesa i al nombre d'empleats en els casos en què sigui possible determinar-los. L'SCIB es limita a expressar una conclusió sobre aquests dos aspectes.

L'àmbit subjectiu de fiscalització comprèn els ens dependents de la CAIB, en general, amb participació autonòmica directa o indirecta superior al 50 %, excloent-ne la Universitat de les Illes Balears. L'anàlisi es restringeix als ens extingits el procés d'extinció dels quals s'hagi iniciat entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2016, encara que en aquesta darrera data no l'hagin finalitzat. S'exclouen de l'Informe altres mesures de reordenació distintes de l'extinció, com reestructuració de plantilles o reducció de despeses en entitats subsistents.

L'SCIB ha dut a terme la fiscalització a fi d'obtenir una seguretat limitada sobre si la gestió dels processos d'extinció dels ens s'ha efectuat conforme a la normativa aplicable, en els aspectes significatius.

L'Informe exposa, en primer lloc, que el nombre d'entitats incloses en el seu àmbit subjectiu a 31 de desembre de 2016 s'havia reduït en un 68,8 % respecte al nombre d'entitats existents a 1 de gener de 2010.

En segon lloc, l'Informe assenyala que el procés de reordenació, que s'ha tramitat en general d'acord amb la normativa aplicable, va suposar la supressió o la dissolució d'entitats inactives i el reagrupament d'entitats les funcions de les quals es considerava que podien assumir altres entitats existents amb les quals hi hagués elements comuns, o noves entitats.

En tercer lloc, l'Informe conclou que els actius i els passius de les entitats suprimides o dissoltes varen ser integrats en les entitats subrogades, o bé va ser l'Administració la que en va rebre el patrimoni resultant.

Finalment, s'assenyala que les dades disponibles no permeten una quantificació dels estalvis en matèria de recursos humans i despeses de personal. Si bé es té evidència que el conjunt de les retribucions i el nombre d'efectius varen disminuir, les dades no permeten concloure si les baixades en el capítol de personal dels ens extingits es deuen al Pla de reestructuració o al descens generalitzat de retribucions que va acordar el Govern Balear per a tota l'Administració autonòmica.

Podeu consultar l'Informe sobre els processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental al portal web de la Sindicatura, amb el número 157/2018.