Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'Informe 159/2018 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016

Palma, dimecres 23 de gener de 2019

El resultat de la fiscalització de l'Informe, que el Consell de l'SCIB va aprovar dia 21 de desembre de 2018, és favorable amb excepcions.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 159/2018 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016, que, dia 21 de desembre de 2018, va aprovar el Consell de l'SCIB .

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part la UIB.

Aquest Informe inclou una fiscalització de compliment de legalitat i una fiscalització financera. Així mateix, en l'Informe s'analitza, amb un nivell de seguretat limitada, la contractació tant de l'Administració general de la Universitat com de la Fundació Universitat-Empresa i s'expressa una conclusió respecte del compliment de la legalitat en aquesta matèria.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme la Sindicatura, la seva opinió respecte dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears és favorable amb excepcions, cosa que significa que, llevat dels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments i llevat de les excepcions que es descriuen en l'Informe, els dits comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2016, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual tancat en aquesta mateixa data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera pública que resulta aplicable i, en particular, de conformitat amb els principis i els criteris comptables i pressupostaris que conté. Així mateix, cal destacar que, per a l'exercici 2016, s'ha dut a terme una auditoria de sistemes, del resultat de la qual es desprèn que «en línies generals, és possible confiar en l'entorn amb un nivell de seguretat raonable».

De l'entitat dependent Fundació Universitat-Empresa, se'n fa una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals. S'exposa l'informe d'auditoria financera i de compliment de legalitat elaborat per auditors externs, així com les operacions realitzades entre aquesta entitat i la UIB, per determinar-ne l'import i elaborar els estats comptables consolidats.

Pel que fa a la contractació administrativa, d'un total de 62 contractes dels quals ha informat la UIB, se n'han revisat 15, els quals representen el 66,2 % de l'import d'adjudicació de l'exercici 2016. D'altra banda, dels 64 contractes menors adjudicats al 2016, se n'han revisat 12, els quals representen el 13,0 % de l'import total de les operacions de les quals s'ha tramès informació a l'SCIB. En relació amb l'entitat dependent Fundació Universitat-Empresa, d'un total de 4 contractes no menors certificats se n'han revisat 3, els quals representen el 93,1 % del total de l'import d'adjudicació de l'exercici. També s'han revisat 10 contractes menors dels 57 dels quals ha informat l'entitat, cosa que suposa un 19,0 % de l'import total adjudicat.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté un total de 31 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de l'entitat fiscalitzada: 1 de caràcter general en l'apartat introductori; 1 pel que fa a l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i la sostenibilitat financera; 20 en l'apartat de la UIB; 2 en el d'entitats dependents i vinculades; 2 en el d'estats consolidats, i 5 en l'apartat de contractació.

També s'han adjuntat a l'Informe els annexos, que contenen 13 quadres i 2 fitxes individualitzades de les entitats analitzades (UIB i Fundació Universitat-Empresa), amb les dades més rellevants, a més de les al•legacions formulades per la Universitat a l'informe provisional que al seu moment ja va emetre l'SCIB.

Podeu consultar l'Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 159/2018.