Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020

Palma, dimarts 15 de març de 2022

La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020

El 40,8 % de les entitats locals de les Illes Balears no ha retut el compte general de l'exercici 2020 en termini.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 201/2022 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020, que el Consell de l'SCIB va aprovar en la sessió de dia 4 de març de 2021.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part el sector públic local.

Integren l'àmbit subjectiu d'aquest Informe 184 entitats en total: 76 entitats locals (4 consells insulars, 66 ajuntaments, 5 mancomunitats i 1 entitat local menor) i 108 entitats dependents o adscrites actives.

Com a resultat de la fiscalització que la Sindicatura ha dut a terme, les conclusions de la revisió del compliment de la legalitat efectuada posen de manifest que el 40,8 % de les entitats locals de les Illes Balears no ha retut el compte general de l'exercici 2020 en termini. Quant a la tramesa de la relació de contractes, la de convenis i la informació sobre la funció interventora relatives a l'exercici 2020, les entitats locals principals que no han tramès aquesta informació en termini representen un 36,8 %, un 42,1 % i un 25,0 %, respectivament. 

Les trenta-una entitats locals de les Illes Balears que, el 15 d'octubre de 2021, no havien retut el compte general corresponent a l'exercici 2020 i han incomplert l'obligació establerta en el TRLRHL i la LSCIB, són les següents: els consells insulars de Menorca i de Formentera; els ajuntaments d'Alaró, Andratx, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Lloseta, Llubí, Montuïri, Palma, Petra, Puigpunyent, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Selva, Sencelles, Sineu i Valldemossa, i les mancomunitats des Raiguer, Pla de Mallorca i Tramuntana.

A més de les incidències que es detallen en cada apartat, l'informe conté 5 recomanacions per millorar el compliment de l'obligació de retre els comptes generals de les entitats locals i els altres organismes, empreses i entitats que integren el sector públic local balear, així com de la rendició de la relació dels contractes, de la dels convenis i de la informació relativa a l'exercici de control intern en els terminis establerts en la normativa. 

D'acord amb l'article 30.c del Reglament de l'SCIB, un cop aprovat provisionalment l'lnforme, es va trametre als comptedants de les entitats locals, perquè hi formulassin les al·legacions i presentassin els documents que considerassin adients. Exhaurit el termini concedit, únicament l'Ajuntament de Valldemossa i el Consell Insular de Mallorca han presentat al·legacions, que consten com annex a l'Informe.

Podeu consultar l'Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020 al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, amb el número 201/2022.