Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'Informe dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018

Palma, dimarts 22 de juny de 2021

El resultat de la fiscalització dels comptes anuals és favorable amb excepcions, mentre que el de la revisió de compliment de la legalitat relativa a l'activitat contractual de la Fundació és desfavorable.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 189/2021 dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018, que, dia 18 de juny de 2021, va aprovar el Consell de l'SCIB.

Es tracta d'un informe de caràcter específic, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part la Fundació com a entitat dependent del Consell Insular de Mallorca.

Aquest Informe inclou una fiscalització de compliment de la legalitat i una fiscalització financera. Així mateix, s'hi analitza, amb un nivell de seguretat limitada, la contractació de la Fundació, de la qual s'expressa una conclusió respecte del compliment de la legalitat.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme la Sindicatura, la seva opinió respecte dels comptes anuals de la Fundació és favorable amb excepcions, cosa que significa que, llevat dels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments i llevat de les excepcions que es descriuen en l'Informe, els dits comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual tancat en aquesta mateixa data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera pública que resulta aplicable i, en particular, de conformitat amb els principis i els criteris comptables i pressupostaris que conté. 

Pel que fa a la contractació, d'un total de 64 operacions que ha comunicat la Fundació, per un import conjunt de 415 milers d'euros, s'han revisat 5 contractes no menors, per un import de 170 milers d'euros, i dos contractes menors, per un import de 27 milers d'euros. La conclusió que emet la Sindicatura de Comptes, en relació amb l'activitat contractual d'aquesta entitat durant l'exercici fiscalitzat, és desfavorable, atesa la importància dels incompliments descrits en l'Informe.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté un total de 32 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de l'entitat fiscalitzada, de les quals 9 corresponen a l'apartat de contractació. 

També s'ha inclòs en l'Informe una sèrie d'annexos, a més de les al·legacions que ha formulat la Fundació a l'informe provisional que al seu moment ja va emetre l'SCIB.

Podeu consultar l'Informe dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 189/2021.