Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe del Compte general de l’Ajuntament de Palma corresponent a l’exercici 2016

Palma, dimarts 23 de març de 2021

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 187/2021 del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2016, que, dia 18 de març, el Consell de l'SCIB va aprovar.

Es tracta d'un informe de caràcter general, no necessàriament anual, que l'SCIB ha duit a terme d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part l'Ajuntament de Palma.

L'àmbit subjectiu de l'Informe és l'Ajuntament de Palma i les seves entitats dependents, i la fiscalització ha abastat el Compte general de l'Ajuntament i els comptes anuals dels organismes autònoms, les societats mercantils i les fundacions dependents corresponents a l'exercici 2016.

Com a resultat de la fiscalització que ha realitzat, l'opinió de la Sindicatura, respecte dels comptes anuals de l'Ajuntament de Palma corresponents a l'exercici 2016, és favorable amb excepcions, cosa que significa que, excepte pels efectes dels ajusts que es podrien haver considerat necessaris si no s'haguessin tingut determinades limitacions de l'abast del treball i llevat de l'efecte de les excepcions indicades en l'apartat d'opinió financera i de legalitat de l'Informe, aquests comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel de la liquidació del pressupost, del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2016, així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera i els principis i els criteris comptables aplicables.

Aquesta opinió no inclou els comptes anuals dels organismes autònoms, les societats mercantils i les fundacions dependents, atès que per a aquestes entitats l'abast limitat de la fiscalització no permet formar-se'n una opinió. No obstant això, en l'Informe s'exposen, si escau, les incidències detectades en la realització del treball de fiscalització sobre aquestes entitats.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe inclou desset recomanacions a les entitats de l'àmbit subjectiu encaminades a millorar la gestió econòmica financera: onze de caràcter general a l'Ajuntament de Palma i sis a les entitats dependents.

També s'hi inclouen, com a apèndixs, els estats consolidats, les observacions addicionals sobre l'Administració general de l'Ajuntament i sobre les entitats dependents i vinculades, i els annexos, que contenen vint-i-un quadres i desset fitxes individualitzades corresponents a cada una de les entitats analitzades, amb les dades més rellevants. A més, s'hi afegeixen les al·legacions que va formular l'Ajuntament de Palma a l'informe provisional.

Podeu consultar l'Informe del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2016 al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, amb el número 187/2021.