Notícies


El Consell de la Sindicatura ha aprovat dos informes definitius

Palma, dimecres 22 de març de 2023

També ha aprovat les directrius tècniques de fiscalització corresponents a altres informes.

Avui dematí ha tingut lloc la sessió extraordinària del Consell de la Sindicatura de Comptes, durant la qual el Consell ha aprovat dos informes definitius:

  • Informe 216/2023 sobre els plans antifrau que han aprovat els ajuntament de les Illes Balears que participen en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent als exercicis 2021 i 2022, i
  • Informe 217/2023 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021.

En aquesta mateixa sessió també ha aprovat les directrius tècniques de fiscalització dels informes dels comptes generals dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici 2021 i les dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent al mateix exercici 2021.

Així mateix, el Consell de la Sindicatura ha autoritzat la signatura de dos convenis amb el Tribunal de Comptes i altres òrgans de control extern, un de relatiu a la Plataforma per a la gestió d'auditoria de les institucions de control extern (FISCALICEx) i l'altre relatiu a la Plataforma de remissió i fiscalització de la contractació (FISCONEx). Mitjançant l'ús d'aquestes plataformes, de cada vegada més adaptades a les necessitats que tenen, els òrgans de control extern preveuen millorar les fiscalitzacions que duen a terme.

El Consell també ha donat el vistiplau a l'estat d'execució del pressupost corresponent al mes de febrer de l'exercici corrent i ha aprovat la Memòria anual d'activitats corresponent a l'any 2022, atès que l'ha de presentar al Parlament dins els tres primers mesos de cada exercici econòmic, conforme a l'article 13 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Pel que fa als informes aprovats definitivament, després del tràmit d'al·legacions de les entitats fiscalitzades, l'Informe 216/2023 comprèn una revisió del compliment de la legalitat per comprovar si les entitats executores disposen de plans de mesures antifrau i si aquests resulten conformes, en tots els aspectes significatius, a les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables; així com una auditoria operativa i de gestió per comprovar els sistemes i els procediments que han adoptat les entitats objecte d'anàlisi per aprovar, implantar i fer el seguiment dels plans, en relació amb els quatre elements clau del cicle antifrau (prevenció, detecció, correcció i persecució).

Pel que fa a l'Informe 217/2023 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears de l'exercici 2021, és un informe de caràcter general i de periodicitat anual que revisa el compliment de la legalitat respecte de la rendició de comptes. Cal esmentar que n'integren l'àmbit subjectiu 181 entitats en total: 76 entitats locals (4 consells insulars, 66 ajuntaments, 5 mancomunitats i 1 entitat local menor) i 105 entitats dependents o adscrites actives.