Notícies


El síndic major assisteix a la reunió de la Comissió de Coordinació de presidents per posar en comú l’estat de les fiscalitzacions dels fons Next Generation

Palma, dijous 9 de juny de 2022

L’acte va coincidir amb la commemoració del 40è aniversari de la Llei orgànica del Tribunal de Comptes.

El síndic major, Joan Rosselló, va assistir a la reunió semestral de la Comissió de Coordinació de presidents entre el Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern, que, excepcionalment, va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat d’Alcalá, on es va commemorar el 40è aniversari de l’aprovació de la Llei orgànica del Tribunal de Comptes.

Els presidents varen intercanviar impressions i varen compartir informació sobre l’estat de les fiscalitzacions que es duen a terme de manera coordinada entre el Tribunal de Comptes i els seus homòlegs autonòmics, de les quals destaca la relativa al Pla de recuperació i resiliència (fons Next Generation). 

Espanya és un dels països amb més assignació inicial d’aquests fons europeus, amb aproximadament 140.000 milions d’euros per al període 2021-2026, la meitat dels quals (quasi 70.000 milions), en transferències.

Les reformes i les inversions previstes en el Pla de recuperació confereixen un paper molt rellevant a les comunitats autònomes, que es reflecteix en la gestió pressupostària que fan d’aquests fons. Fins a abril de 2022, s’havien assignat a les comunitats autònomes al voltant de 13.000 milions d’euros: el 97 %, a la Conferència Sectorial (12.931 M€), dels quals 10.689 M€ s’han assignat mitjançant transferències pressupostàries a les comunitats autònomes i 2.242 M€, mitjançant un altre tipus de procediment administratiu. El 3 % restant (417 M€) s’ha assignat al marge de les conferències sectorials mitjançant reials decrets de concessió directa per a projectes específics. Aquestes dades es reflecteixen en l’informe d’execució del Pla de recuperació del Govern d’Espanya.

Les fiscalitzacions abordaran diversos períodes i tant el Tribunal de Comptes com els OCEx es preparen i intercanvien informació coordinadament per gestionar les tasques ja començades.

Els presidents varen assenyalar que aquestes fiscalitzacions, que ocuparan un lloc rellevant en els propers exercicis, hauran d’oferir els resultats oportunament, a fi de promoure la rendició de comptes de la gestió d’aquests fons i posar en coneixement dels gestors públics les debilitats i les millores observades, cosa que contribuirà a enfortir la gestió del sector públic.

Va presidir la reunió la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano Jávega, i hi varen participar els presidents, síndics de comptes i consellers majors dels OCEx, a més de la presidenta de la Secció de Fiscalització del Tribunal de Comptes, M. Dolores Genaro Moya.

Les institucions varen intercanviar el progrés dels respectius programes de fiscalització i varen analitzar la implantació i el desenvolupament de les diferents eines electròniques, entre les quals hi ha FISCALICEX, i varen ressaltar la importància de la coordinació i la col·laboració per afavorir l’eficàcia i ampliar l’abast del control.Presidentes i presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEx, devora de la degana de la Facultat de Dret, a l’escala imperial de la Universitat