Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2020

Palma, dijous 15 de desembre de 2022

El síndic major, Joan Rosselló Villalonga, juntament amb el síndic Fernando Toll-Messía Gil i la síndica María Antonia García Sastre, ha lliurat al president del Parlament l'Informe 208/2022 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020, que el Consell de la Sindicatura va aprovar en la sessió del passat 18 de novembre.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part la Comunitat Autònoma.

Aquest Informe inclou la fiscalització del Compte de l'Administració general de la Comunitat Autònoma, del Servei de Salut i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, a més de la documentació complementària pertinent. L'objectiu final del treball de fiscalització és expressar l'opinió d'auditoria financera i les conclusions del compliment de la legalitat amb relació al Compte de l'Administració general de la Comunitat Autònoma, del Servei de Salut i de l'ATIB. Quant al sector públic instrumental, en l'Informe s'enumeren les entitats dependents, les vinculades i d'altres relacionades amb la Comunitat Autònoma, però la Sindicatura únicament ha realitzat una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals i dels informes d'auditoria financera i de compliment de la legalitat elaborats per auditors externs, d'acord amb el Pla d'auditories de la Intervenció General de la CAIB.

Com a resultat d'aquesta fiscalització, la Sindicatura ha emès l'opinió següent:

Pel que fa a l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Servei de Salut i l'ATIB, l'SCIB emet una opinió d'auditoria financera amb excepcions. I això vol dir que, llevat dels possibles efectes, si escau, de les limitacions de l'abast descrites en l'Informe, i llevat dels efectes de les excepcions descrites en l'apartat «Fonament de l'opinió financera amb excepcions», i amb l'abast descrit en cada un dels apartats de l'Informe per a cada una de les entitats esmentades, els comptes expressen, en els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la CAIB, del Servei de Salut i de l'ATIB a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, tot d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta aplicable i, en particular, d'acord amb els principis i els criteris comptables i pressupostaris que conté.

També inclou, pel que fa a les tres entitats, les conclusions respecte del compliment de la legalitat i un apartat de les recomanacions més genèriques i que afecten els paràgrafs de l'opinió de l'auditoria financera amb excepcions.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté un total de 59 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera: 2 de caràcter general en l'apartat introductori; 1 pel que fa a l'estabilitat pressupostària i el compliment de les regles fiscals; 26 en l'apartat d'Administració general de la CAIB; 22 en el del Servei de Salut; 7 en el de l'ATIB, i 1 en l'apartat del pressupost consolidat i estats agregats.

Així mateix, s'inclouen en l'Informe els annexos, que contenen 79 quadres, amb les dades més rellevants, a més de les al·legacions que ha formulat la CAIB a l'Informe provisional que l'SCIB va emetre al seu moment.

Podeu consultar l'Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020 al portal web de la Sindicatura, amb el número 208/2022.