Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 11 d'abril de 2018

El dia 10 d'abril va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, i la secretària general, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

  • Informe 137/2017 Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2016
  • Informe 138/2017 Informe del Compte general de l’Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent als exercicis 2010 i 2011
  • Informe 143/2017 Informe consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l’exercici 2015
  • Informe 144/2017 Informe relatiu a l’anàlisi de determinats aspectes de l’endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de 2016