Notícies


El Consell de la Sindicatura es reuneix en sessió extraordinària

Palma, dijous 9 de març de 2023

Ha aprovat un informe provisional i dues directrius tècniques, a més de tractar altres assumptes que afecten el funcionament de la institució.

El Consell de la Sindicatura, que presideix el síndic major, Joan Rosselló Villalonga, s'ha reunit avui en sessió extraordinària a la seu de la Sindicatura de Comptes i ha acordat aprovar, entre d'altres, l'Informe provisional dels contractes, de les subvencions i dels convenis de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2020, que ara es trametrà a l'entitat afectada perquè hi pugui formular les al·legacions que consideri oportunes.

A més, també ha aprovat les directrius tècniques de dos informes, el de la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears i el del Compte general de l'Ajuntament de Palma, tots dos corresponents a l'exercici 2022.

Així mateix, en aquesta sessió s'ha aprovat la liquidació del pressupost de la institució de l'exercici 2022 i s'ha donat el vistiplau a l'estat d'execució del pressupost corresponent al mes de gener de l'exercici corrent.