Notícies


Els síndics i la síndica compareixen davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament

Palma, dimecres 8 de març de 2023

Han debatut sobre tres informes relatius a entitats locals i la memòria de 2021.

El síndic major, Joan Rosselló Villalonga, acompanyat de la síndica María Antonia García Sastre i del síndic Fernando Toll-Messía Gil, a més de la secretària general de la institució, Eulalia Mas Espinosa, comparegueren ahir horabaixa, un cop finalitzada la sessió plenària del Parlament, davant de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per donar compte dels informes següents:

  • Informe 205/2022 de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2019
  • Informe 206/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2020
  • Informe 207/2022 sobre la transparència del sector públic local de les Illes Balears

A més d'aquests tres informes, també es debaté sobre la memòria anual d'activitats i la liquidació del pressupost de la Sindicatura de Comptes relatives a l'any 2021.

El debat en la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament forma part de la tramitació administrativa que segueixen els informes que el Consell de la Sindicatura emet i que culmina amb la publicació del resultat de la fiscalització en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, un cop rebuda la comunicació expressa del Parlament que se n'ha dut a terme el darrer tràmit.

En aquest cas, s'han presentat dos informes de caràcter específic, el 205 i el 207, i un de caràcter general, el 206. Pel que fa a l'opinió emesa, la Sindicatura considera que, llevat de les limitacions i les excepcions que s'hi posen de manifest, els consells insulars i l'Ajuntament de Palma han desenvolupat la seva activitat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa aplicable.

Pel que fa a l'Informe 207/2022 sobre la transparència del sector públic local de les Illes Balears, la conclusió que ha emès la Sindicatura ha resultat favorable per a 2 entitats, favorable amb excepcions per a 16 i desfavorable per a 11.

A més de les incidències que es detallen en cada informe, cada un conté recomanacions per ajudar a millorar la gestió de les entitats i les al·legacions que hagin pogut presentar els ens afectats.

Els esmentats informes o la Memòria d'activitats de la Sindicatura es poden consultar al portal web de l'entitat, <www.sindicaturaib.org>.