Notícies


La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears fa balanç de l’any

Palma, dilluns 2 de gener de 2023

Durant el 2022, la institució va emetre 16 informes de fiscalització. 

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, creada amb la Llei 4/2004, de 2 d’abril, és l’òrgan de control extern que fiscalitza l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears, sens perjudici de les competències que, en relació amb tot el territori de l’Estat, corresponen al Tribunal de Comptes. 

Així, el 2022 la Sindicatura va emetre 16 informes de fiscalització, dels quals 7 són obligatoris conforme a la normativa que regula aquesta institució i, referits a l’exercici 2020, corresponen, d’una banda, un a la rendició de comptes i, de l’altra, els altres 6 al compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i els comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears. 

Els altres nou informes tenen un caràcter més específic i analitzen els comptes anuals de la Fundació Mallorca Turisme de 2019,  la consolidació dels comptes generals de les entitats locals de 2020, el compliment de la legalitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2019, les subvencions i els contractes de 2020 de la Comunitat Autònoma i de 2019 dels consells insulars, el compte general dels ajuntaments de Palma i de Calvià i la transparència del sector públic local.  

D’altra banda, la Sindicatura va organitzar l’XI Congrés i l’Assemblea General d’EURORAI, l’Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic, que varen tenir lloc a ses Illetes (Calvià) durant el mes d’octubre. Varen participar en l’XI Congrés 125 persones de diversos òrgans de control extern europeus i d’11 nacionalitats diferents (Alemanya, Àustria, Bòsnia i Hercegovina, el Brasil, Espanya, França, el Regne Unit, Lituània, Polònia, Portugal i Suïssa).

L’Assemblea General d’EURORAI va tenir lloc divendres, dia 21 d’octubre, i els representants de les institucions que són membres de l’Organització varen ratificar Joan Rosselló, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, en el càrrec de president d’EURORAI, conforme a l’article 9 dels Estatuts de l’Organització, segons el qual el president de la institució de control extern del sector públic de la regió on s’hagi celebrat la darrera sessió ordinària de l’Assemblea General és el President d’EURORAI i el president del Comitè Directiu.