Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2019

Palma, dimarts 26 de juliol de 2022

El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears presenta al Parlament l'Informe 205/2022 de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2019, que va aprovar dia 15 de juliol de 2022.

Es tracta d'un informe de caràcter específic mitjançant el qual la Sindicatura emet unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada, respecte de la fiscalització de compliment de la legalitat que ha duit a terme per comprovar si els consells insulars compleixen les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables en relació amb les subvencions atorgades i els contractes formalitzats durant l'exercici 2019. La fiscalització se circumscriu únicament a les mostres d'expedients seleccionats i als procediments descrits en l'Informe.

La iniciativa d'aquesta fiscalització és de la mateixa Sindicatura de Comptes i està prevista en el Programa d'actuacions per als anys 2021 i 2022.

L'abast de la fiscalització comprèn la revisió de les subvencions amb convocatòria i les de concessió directa, així com els contractes tant de l'Administració general de cada un dels consells insulars com de les seves entitats dependents.

Excepte per les limitacions de l'abast i les incidències més significatives que es descriuen en l'Informe, l'activitat de foment i contractual que han duit a terme en l'exercici 2019 els consells insulars, revisada per la Sindicatura de Comptes d'acord amb l'abast assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.

A part de les vuit limitacions de l'abast i de les cent vint-i-una incidències més significatives, cal ressaltar la resta d'incidències detallades en cadascun dels apartats de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

A més, l'Informe conté un total de seixanta-nou recomanacions, de les quals trenta-dues corresponen a la gestió de les subvencions i trenta-set, als procediments de contractació. Així mateix, en l'Informe s'inclouen les al·legacions que han formulat els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Els quadres i els gràfics que consten en l'Informe, els ha elaborat la Sindicatura de Comptes amb les dades que han tramès les entitats fiscalitzades.

Podeu consultar l'Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2019 al portal web de la Sindicatura (<www.sindicaturaib.org>), amb el número 205/2022.