Notícies


El Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes firmen un conveni en el qual s'estableixen les condicions de col·laboració per potenciar la utilització, el desenvolupament, l'adaptació i la millora de les eines informàtiques en l'àmbit de la seva activitat

Palma, dilluns 7 de juny de 2021

Els presidents del Tribunal de Comptes i dels òrgans de control extern de les comunitats autònomes (OCEx) han signat un conveni en el qual s'estableixen les condicions per col·laborar en la utilització, el desenvolupament, l'adaptació i la millora d'eines informàtiques.

Aquesta actuació posa de manifest la voluntat de continuar avançant en la cooperació i la col·laboració que les institucions esmentades desenvolupen en distints àmbits i d'ampliar-les a un entorn tan rellevant de la seva actuació com és el de l'Administració electrònica, en línia amb el compromís assumit amb el bon govern, l'eficàcia i l'eficiència en el control públic i la modernització dels procediments.

Las tecnologies de la informació i les comunicacions constitueixen una eina clau per racionalitzar, agilitar i incrementar l'eficàcia dels processos i les actuacions que duen a terme les institucions de control extern de l'activitat econòmica financera del sector públic, tant en la seva operativa interna com en l'exercici de les seves funcions i en les seves relacions amb tercers.

En virtut d'aquest conveni, el Tribunal de Comptes i els OCEx posaran en comú l'experiència i els coneixements en la matèria. A més, el conveni facilitarà l'adaptació d'aplicacions informàtiques amb les quals ja compta el Tribunal -com les eines de rendició telemàtica i de fiscalització de la contractació, el Tramitador de la Seu Electrònica i la Plataforma de Gestió Electrònica del Tribunal- perquè les utilitzin els OCEx que hi estiguin interessats. Així mateix, el conveni afavorirà l'avenç en el disseny d'estratègies conjuntes en l'àmbit de l'Administració electrònica i impulsarà la implantació compartida de noves eines que ajudin a millorar la gestió de les institucions i a simplificar-ne i racionalitzar-ne els procediments, cosa que redundarà en més eficiència en el seu desenvolupament i la seva gestió.