Notícies


El Consell de la Sindicatura es reuneix demà per aprovar dos informes definitius i directrius tècniques

Palma, dimarts 21 de març de 2023

També es preveu autoritzar la signatura de dos convenis amb el Tribunal de Comptes i altres òrgans de control extern.

El Consell de la Sindicatura de Comptes es reunirà demà, dia 22 de març, en sessió extraordinària i amb un extens ordre del dia, que inclou, entre d'altres, l'aprovació de dos informes definitius:

  • Informe sobre els plans antifrau que han aprovat els ajuntament de les Illes Balears que participen en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent als exercicis 2021 i 2022, i
  • Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021.

En aquesta mateixa sessió també es preveu aprovar les directrius tècniques de fiscalització dels informes dels comptes generals dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici 2021 i les dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent al mateix exercici 2021.

També el Consell de la Sindicatura autoritzarà la signatura de dos convenis amb el Tribunal de Comptes i altres òrgans de control extern, un de relatiu a la Plataforma per a la gestió d'auditoria de les institucions de control extern (FISCALICEx) i l'altre relatiu a la Plataforma de remissió i fiscalització de la contractació (FISCONEx).

Així mateix i, entre d'altres, el Consell aprovarà la Memòria anual d'activitats corresponent a l'any 2022, que la institució ha de lliurar al Parlament dins els tres primers mesos de cada exercici econòmic, conforme a l'article 13 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.