Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017

Palma, dijous 16 de setembre de 2021

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 192/2021 de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017, del qual, dia 8 de setembre, el Consell de la Sindicatura va tenir coneixement que no s'havien rebut al·legacions a l'Informe provisional, per la qual cosa esdevingué definitiu, de conformitat amb l'article 30.g del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Es tracta d'un informe de caràcter específic, d'acord amb el que estableix l'article 27.3 del Reglament de règim interior d'aquesta Sindicatura, sobre el compliment de la legalitat de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'any 2017 de l'Ajuntament d'Eivissa i les seves entitats dependents.

L'àmbit subjectiu de l'Informe és l'Ajuntament d'Eivissa i les seves entitats dependents, i la fiscalització ha abastat les subvencions, els contractes i els convenis de l'Ajuntament, els organismes autònoms, la societat mercantil, la fundació dependents i el consorci adscrit corresponents a l'exercici 2017.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme, la conclusió de la Sindicatura sobre l'activitat de les entitats de l'àmbit subjectiu respecte a les subvencions, els contractes i els convenis s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb el principi de legalitat, excepte per l'efecte dels fets descrits en els 25 paràgrafs de la secció «3. Fonament de la conclusió del compliment de la legalitat», d'acord amb l'abast del treball assenyalat en l'informe i referit únicament als expedients fiscalitzats identificats en l'Apèndix d'aquest Informe.

S'hi inclouen dotze recomanacions a les entitats de l'àmbit subjectiu encaminades a millorar-ne la gestió: sis recomanacions en matèria de subvencions, quatre en matèria de contractes i dues en matèria de convenis.

També conté com a apèndix les observacions addicionals sobre la fiscalització de subvencions en règim de concurrència i en règim de concessió directa; sobre la fiscalització d'expedients de contractes i de contractes menors, i sobre la fiscalització de convenis.

Podeu consultar l'Informe de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017 al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, amb el número 192/2021.