Notícies


El síndic major assisteix a la reunió de la Comissió de Coordinació Tribunal de Comptes-OCEX per a l’impuls de l’administració electrònica

Palma, divendres 13 de maig de 2022

La reunió va tenir lloc a Madrid, a la seu del Tribunal de Comptes, i s’hi varen tractar assumptes sobre les eines informàtiques per a la remissió i la fiscalització de la contractació, i la gestió de les auditories.

El síndic major va assistir el passat dilluns, dia 9 de maig, a les 11.30 hores, a la seu del Tribunal de Comptes, a la reunió de la Comissió de Coordinació Tribunal de Comptes-OCEX per a l’impuls de l’administració electrònica.

A la reunió es varen compartir els progressos quant a les eines informàtiques per a la remissió i la fiscalització de la contractació i la gestió de les auditories, i es varen posar les bases per al seu cofinançament.

Així, respecte de la Plataforma de remissió i fiscalització de la contractació, permetrà seleccionar els expedients de contractació i fer-ne una anàlisi estructurada, ja que, mitjançant aquesta Plataforma se cerca aconseguir que la fiscalització dels contractes sigui més eficaç i eficient mitjançant l’anàlisi de la informació que els òrgans externs de fiscalització reben a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic i de la Plataforma de Remissió de la Contractació del Sector Públic Local, amb les quals s’interconnectarà.

Quant a la Plataforma de gestió d’auditories de les ICEX (FISCALICEX), ha de servir de suport per dur a terme fiscalitzacions que abastin tot el procés de gestió i tramitació, tot tenint en compte els requisits d’interoperabilitat i seguretat informàtica, i les necessitats de les institucions fiscalitzadores, entre les quals cal destacar la incorporació d’un mòdul per fer el seguiment de les recomanacions que es formulin en els informes de fiscalització.

A més, cal tenir en compte que les institucions participants seran les que cofinancin el desenvolupament i el manteniment d’aquests projectes. Representants dels OCEX al Tribunal de Comptes