Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'Informe sobre la transparència del sector públic local de les Illes Balears

Palma, dilluns 21 de novembre de 2022

El resultat de la fiscalització de l'Informe és favorable per a dues entitats, favorable amb excepcions per a setze i desfavorable per a onze.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 207/2022 sobre la transparència del sector públic local de les Illes Balears, que el Consell de l'SCIB va aprovar dia 18 de novembre de 2022. 

Es tracta d'un informe de caràcter específic, l'àmbit subjectiu del qual abasta els ajuntaments de les Illes Balears i les seves entitats dependents.

La fiscalització efectuada és de compliment de la legalitat en matèria de publicitat activa i té per finalitat comprovar si la informació continguda en els portals web, les seus electròniques i els portals de transparència de les entitats revisades s'adequa al que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

La conclusió que l'SCIB ha emès, amb un nivell de seguretat limitada, sobre si la informació publicada en els portals web, les seus electròniques i els portals de transparència de cada un dels ajuntaments i de les entitats dependents que s'han revisat compleix o no, en els seus aspectes significatius, la normativa aplicable en matèria de publicitat activa, ha resultat favorable per a 2 entitats, favorable amb excepcions per a 16 i desfavorable per a 11.

Concretament, les 2 entitats revisades amb una conclusió favorable són l'Ajuntament de Calvià i l'SMP Calvià 2000, SA; les 16 entitats analitzades amb una conclusió favorable amb excepcions són els ajuntaments des Castell, de Ciutadella de Menorca, d'Eivissa, de Llubí, de Llucmajor, de Maó, de Manacor, de Marratxí, de Palma, de Sant Josep de sa Talaia, de Sant Joan de Labritja i de Santa Eulària des Riu, el Patronat Municipal d'Esports (Eivissa), l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, SA (Manacor), l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA (Palma) i l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, SA (Palma), i, finalment, les 11 entitats fiscalitzades amb una conclusió desfavorable són els ajuntaments d'Alaró, de Binissalem, de Lloret de Vistalegre i de Lloseta, el Patronat Residència per a Persones Majors de Llucmajor, el Patronat Escola Municipal de Mallorquí (Manacor), el Patronat Municipal d'Esports (Manacor), el Patronat Molí d'En Gaspar (Llucmajor), el Consorci Penya-segats Port de Maó, la Fundació Ca n'Oliver (Maó) i la Fundació Teatre Principal de Maó.

A més de les incidències que es detallen en cada apartat, l'Informe conté un total de 17 recomanacions per millorar la transparència del sector públic local de les Illes Balears. 

A l'Informe s'ha adjuntat un annex, que conté la descripció de cada un dels indicadors que s'han definit per a valorar el compliment de la normativa de transparència en matèria de publicitat activa, així com els criteris de valoració que la Sindicatura de Comptes ha aplicat a cadascun.

Finalment, s'han incorporat a l'Informe les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Palma a l'Informe provisional que l'SCIB va emetre en el seu moment. La resta d'entitats revisades no va presentar al·legacions. 

Podeu consultar, al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, l'Informe sobre la transparència del sector públic local de les Illes Balears, amb el número 207/2022.