Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'Informe del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2020

Palma, dimarts 8 de novembre de 2022

El resultat de la fiscalització de l'Informe, que el Consell de l'SCIB va aprovar en la sessió de dia 4 de novembre de 2022, és favorable amb excepcions.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 206/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2020, que el Consell de l'SCIB va aprovar dia 4 de novembre de 2022.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat no necessàriament anual, que l'SCIB ha duit a terme conforme a l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual formen part les entitats locals.

Aquest Informe inclou una fiscalització financera i de compliment de la legalitat, per comprovar, d'una banda, l'adequació dels estats comptables de l'ens fiscalitzat als principis i els criteris que li són aplicables i, de l'altra, la fiabilitat de la informació que subministren, i per verificar si les activitats, les operacions pressupostàries i financeres, i la informació reflectida en el Compte general resulten conformes, en tots els aspectes significatius, a les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme la Sindicatura, la seva opinió respecte del Compte de l'Administració general de l'Ajuntament de Palma és favorable amb excepcions, cosa que significa que, excepte pels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments i per les excepcions que es descriuen en els informes, així com per les conclusions respecte del compliment de la legalitat, el dit Compte presenta, en general, la informació d'acord amb els principis comptables i la normativa legal aplicables.

De les entitats dependents de l'Ajuntament, se'n fa una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals i dels informes de la Intervenció i d'auditoria externa. S'exposen els resultats de les auditories financera i de compliment de la legalitat que han elaborat auditors externs, tot i que l'SCIB no assumeix com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi posen de manifest.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté 43 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de l'Ajuntament. Concretament, 9 en l'apartat introductori (3 en relació amb la rendició de comptes i 6 respecte del model de control intern adoptat per l'Ajuntament); 2 pel que fa a l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i la sostenibilitat financera; 29 en l'apartat de l'Administració general (14 pel que fa al balanç de situació, 2 en relació amb l'estat de canvis del patrimoni net, 3 respecte del compte del resultat econòmic patrimonial, 1 per l'estat de fluxos d'efectiu, 8 pel que fa a l'estat de liquidació del pressupost i 1 sobre la memòria), i 3 pel que fa a les entitats dependents i vinculades.

També s'han afegit els annexos, que contenen els quadres i les fitxes individualitzades de les entitats dependents, amb les dades més rellevants, a més de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Palma a l'informe provisional que l'SCIB va emetre al seu moment.

Podeu consultar, al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, l'Informe del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2020 amb el número 206/2022.