Notícies


Els síndics han debatut sobre 6 informes que emeten una opinió favorable amb excepcions

Palma, dimecres 15 de març de 2023

L'Informe 209/2022 posa de manifest greus deficiències en l'activitat subvencionadora de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de la Fundació Institució d'Investigació Sanitària.

Els membres del Consell de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Joan Rosselló Villalonga, varen comparèixer ahir davant de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears per debatre sobre 6 informes, 2 de relatius a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 4 de relatius al compte general de cadascun dels consells insulars.

L'opinió que ha emès la Sindicatura en cada un d'aquests informes és favorable amb excepcions, és a dir, que, llevat de les limitacions, les incidències i les excepcions que s'hi descriuen, l'activitat de les administracions s'ha dut a terme de conformitat amb el marc normatiu aplicable.

Això no obstant, cal remarcar l'opinió emesa en l'Informe 209/2022 respecte de l'activitat subvencionadora de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, que evidencia greus deficiències en la gestió de l'activitat subvencionadora amb convocatòria.

Els informes sobre els quals es va debatre són:

  • Informe 208/2022 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020;
  • Informe 209/2022 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020;
  • Informe 210/2022 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2020;
  • Informe 211/2022 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2020;
  • Informe 212/2022 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2020, i
  • Informe 213/2022 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2020.