Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

Palma, dimarts 22 de juny de 2021

El resultat de la fiscalització de l'Informe, que el Consell de la Sindicatura va aprovar dia 18 de juny de 2021, és favorable amb excepcions.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 190/2021 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019, que, dia 18 de juny de 2021, va aprovar el Consell de l'SCIB.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part la UIB.

Aquest Informe inclou una fiscalització de compliment de la legalitat i una fiscalització financera. Així mateix, s'hi analitza, amb un nivell de seguretat limitada, la contractació de la Universitat, de la qual s'expressa una conclusió respecte del compliment de la legalitat.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme la Sindicatura, la seva opinió respecte dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears és favorable amb excepcions, cosa que significa que, llevat dels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments i llevat de les excepcions que es descriuen en l'Informe, els dits comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual tancat en aquesta mateixa data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera pública que resulta aplicable i, en particular, de conformitat amb els principis i els criteris comptables i pressupostaris que conté.

De les entitats dependents -Fundació Universitat-Empresa i Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears-, se'n fan una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals, i s'exposen les operacions realitzades entre aquestes entitats i la UIB.

Pel que fa a la contractació, d'un total de 67 contractes no categoritzats com a menors, dels quals ha informat la UIB, se n'han revisat 10, per un import conjunt de 2.064 milers d'euros, els quals representen el 48,2 % de l'import d'adjudicació de l'exercici 2019. D'altra banda, dels 8.350 contractes menors adjudicats al 2019, se n'han revisat 10, per un import conjunt de 145 milers d'euros, sense IVA. En canvi, no ha estat objecte de fiscalització l'activitat contractural de les entitats dependents al 2019.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté un total de 31 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de l'entitat fiscalitzada: 1 de caràcter general en l'apartat introductori; 4 pel que fa a l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i la sostenibilitat financera; 17 en l'apartat de la UIB; 2 en el d'entitats dependents i vinculades, i 7 en l'apartat de contractació.

També s'ha inclòs en l'Informe una sèrie d'annexos, a més de les al·legacions que ha formulat la Universitat a l'Informe provisional que al seu moment ja va emetre l'SCIB.

Podeu consultar l'Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 190/2021.