Notícies


Els membres del Consell de la Sindicatura compareixen davant de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts

Palma, dimecres 13 de setembre de 2023

S'hi varen debatre dos informes i la memòria anual d'activitats de la institució.

El síndic major, Joan Rosselló Villalonga, acompanyat dels síndics M. Antonia García Sastre i Fernando Toll-Messía Gil, i de la secretària general de la institució, Eulalia Mas Espinosa, va comparèixer ahir davant de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears per debatre el contingut dels informes corresponents a l'exercici 2020 214/2022 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears i 215/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Calvià.

Respecte de l'Informe 214/2022 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020, l'opinió de la Sindicatura és que els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius i d'acord amb l'abast assenyalat en l'Informe, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual tancat en aquesta mateixa data, excepte pels ajusts que es podrien considerar necessaris i per les excepcions descrites oportunament.

Quant a l'Informe 215/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020, la Sindicatura de Comptes es va abstenir d'emetre opinió, atès l'efecte molt significatiu de les limitacions de l'abast que es descriuen en l'informe i afecten, principalment, l'actiu no corrent del balanç de l'esmentat exercici.

D'altra banda, el síndic major va presentar la memòria de la institució en la qual es detallen les actuacions que la Sindicatura de Comptes va dur a terme durant el 2022.