Notícies


La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament l’Informe 203/2022 sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l’exercici 2020

Palma, divendres 1 d'abril de 2022

Es tracta d'una fiscalització de compliment de legalitat amb un nivell de seguretat limitada sobre l'activitat contractual i la de gestió de recursos humans i despeses de personal de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020.

El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) presenta al Parlament l'Informe 203/2022 sobre el compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020, que va aprovar dia 1 d'abril de 2022.

La iniciativa d'aquest Informe específic és del Parlament de les Illes Balears (art. 10.3 de la Llei de la Sindicatura), conforme a l'acord que va adoptar la Comissió d'Hisenda i Pressuposts en la sessió de dia 3 de juny de 2020, pel qual es va aprovar la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20 relativa a l'auditoria a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (en endavant, l'Oficina), amb el text literal següent:

El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a dur a terme una auditoria de compliment de legalitat anual de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en un informe específic, i a informar-ne del seu resultat.»

Es tracta d'una fiscalització de compliment de l'activitat de l'Oficina, per comprovar si aquesta compleix les disposicions legals i reglamentàries que li són aplicables en matèria de contractació i de gestió del personal i les despeses de personal associades, i per emetre'n un judici amb un nivell de seguretat limitada.

Pel que fa a l'activitat contractual, l'SCIB conclou que, excepte per la limitació de l'abast i les 17 incidències descrites en l'apartat de conclusions, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.

I, quant a l'activitat de gestió de recursos humans i despeses de personal de l'Oficina, l'SCIB conclou, que, d'acord amb l'abast indicat en l'Informe, no s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.

L'òrgan responsable de l'Oficina ha d'adoptar les mesures correctores de les incidències detectades, i també, per millorar la gestió de les activitats fiscalitzades, ha de tenir en compte un total de 17 recomanacions, 9 de les quals es refereixen a l'apartat de gestió de recursos humans i de depeses de personal, i 8, a l'apartat de contractació.

A més, l'Informe inclou un apartat de conclusions sobre el seguiment de les recomanacions de l'Informe 185/2021 sobre el compliment de legalitat de l'Oficina corresponent a l'exercici 2019, en el qual l'SCIB conclou que, si bé no era possible corregir algunes de les incidències sobre contractes de 2019, sí s'observa que gairebé totes es continuen detectant en contractes de l'exercici 2020; per tant, l'Oficina ha fet un seguiment pràcticament nul de les recomanacions en matèria de contractació. Pel que fa al seguiment de les recomanacions en matèria de gestió de recursos humans i de depeses de personal, de les 10 recomanacions 8 reben resposta de l'Oficina, però només 1 ha estat seguida totalment i 2 han tingut un seguiment parcial.

Finalment, l'Informe també incorpora les al·legacions que ha formulat l'Oficina.

Podeu consultar l'Informe sobre el compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020 al portal web de la Sindicatura, amb el número 203/2022.